Stadgar

" Föreningen som hjälper dig att arbeta med din häst på dina och hästens villkor"

Senaste nytt

DM i bruksridning & brukskörning

Den 16-17 september på Änggårde i Rone.

 

Anmälan senast 13/9 till Monica på 0703-810217.

 

För mer info se inbjudan.

 

*************************

Kommande aktiviteter

23/9 Skogsdag i Väte

Oktober Höstdag m Körutflykt/Harvning i Kappelshamn

26/11 Julbord kl13.00 Inbjudan och plats kommer.

Kontakt

Mail: info@brukshast.se

 

Tel ordförande Monica Elebjörk:

070-381 02 17

 

Föreningens adress:

c/o Lennart Danielsson

Hemse Bopparve 409

623 50 HEMSE

 

Bg: 729-5074

Swish nummer: 123 511 1034

Pg medlemsavg 101 43-6

 

Vi finns på Facebook;

"Gotlands brukshästförening JUF"

 

Länk till JUFs hemsida

Föreningens stadgar

Stadgar för avdelning ansluten till jordbrukare-ungdomens förbund (JUF) (§§ 1-18)

 

§1 FIRMA

Avdelningens namn är Gotlands Brukshästförening-JUF

 

VERKSAMHETSOMRÅDE

Avdelningens verksamhetsområde är brukshästverksamhet.

 

§2 UPPGIFT

Avdelningens uppgift är att i enlighet med stadgar och arbetsprogram för förbund och distrikt främja ungdomsarbetet inom sitt verksamhetsområde. Vid förverkligandet av sitt syfte vill Gotlands Brukshästförening-JUF

1.verka i samråd med organisationens institutioner, skolor, fackliga och ekonomiska sammanslutningar etc.

2.förbättra möjligheterna för ungdomen att deltaga i tävlingar, kurser, studieresor etc

3.intressera och engagera ungdomen för internationella angelägenheter av betydelse för ungdomsverksamheten och direkt medverka till att ungdomsutbyten mellan olika länder kommer att beröra den egna bygden.

 

§3 SÄTE

Avdelningens styrelse har sitt säte på Gotland.

 

§4 MEDLEM

Till medlem i avdelningen antages företrädesvis ungdomar i åldern 15 år och däröver och som godkänner avdelningens stadgar.

 

§5 ÅRSAVGIFT

Medlem skall senast den 15 februari eller vid inträdet till avdelningen erlägga en årliga avgift, vars storlek bestämmes av avdelningens planeringsmöte dock att efter den 1 oktober nyansluten medlem ej behöver erlägga avgift för inträdesåret. Avgiften skall vara av sådan storlek, att den kan innefatta även den del av medlemsavgiften, som skall tillföras förbunds- respektive distriktsorganisationen.

 

§6 UTESLUTNING

Om medlem bryter mot stadgarna, skadar sitt förbund eller motarbetar dess intressen eller ändamål och rättar medlemmen sig icke efter av styrelsen skriftligen meddelad varning äger styrelsen rätt att utesluta medlemmen ur avdelningen.

 

§7 UPPBYGGNAD

Avdelningen är uppbyggd på så sätt, att den skall ha en styrelse jämte erforderliga nämnder och kommittéer eller enskilda funktionärer för mera betydande verksamhetsgrenar.

 

§8 ORGAN

Avdelningens organ är:

-Årsmötet

-Planeringsmötet

-Styrelsen

-Revision

 

§9 STYRELSE

Avdelningsstyrelsen består av ordförande och minst fyra ledamöter jämte ersättare, vilka samtliga utses årligen av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör, samt inom eller utom sig övriga erforderliga funktionärer, såvida icke årsmötet beslutat annorlunda.

 

§10 FIRMATECKNING

Avdelningens firma tecknas av den eller de, som styrelsen därtill utser.

 

§11 RÄKENSKAPSÅR

Avdelningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

 

§12 REVISORER

För granskning av avdelningens räkenskaper och förvaltning utses av årsmötet för ett år i sänder en revisor jämte personlig ersättare.

 

§13 ÅRSMÖTE

Årsmötet hålles senast den 15 februari varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årsmötet öppnas av ordförande eller vid förfall för denne av vice ordf eller eljest annan, som styrelsen därtill utsett.

 

Planeringsmöte hålles under tiden 15 oktober – 30 november årligen på tid och plats, som styrelsen bestämmer.

 

Styrelsens beslut om tid och plats för års- och planeringsmöten skall meddelas till medlemmarna senast 15 dagar före sådant möte. Övriga möten anordnas enligt årets arbetsplan och därutöver enl styrelsens beslut.

 

Vid årsmöte och planeringsmöte får beslut endast fattas i de frågor, som i kallelse eller inbjudan angivits, såvida icke ett nytt ärende är en direkt följd av beslut i ärende enl kallelse eller inbjudan. Nya frågor kan upptagas till behandling och beslut, om minst ¾ av avdelningens medlemmar vid mötet samtycker därtill. Andra frågor avgöres med enkel röstövervikt, dock med undantag av de i §§ 17 och 18 nämnda, för vilka särskilt är stadgat. Skulle lika röstetal uppstå i frågor, som avgöres med enkel röstövervikt gäller den mening, som ordföranden biträder utom vid personval där lotten skall skilja. Rösträtt med vardera en röst vid möte tillkommer varje medlem i avdelningen. Rösträtt kan icke överlåtas på eller utövas genom annan person.

 

§14 DAGORDNING AVD ÅRSMÖTE

Vid årsmötet förekommer

1.Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet.

2.Val av protokollsjusterare

3.Fastställande av röstlängd

4.Fråga om årsmötets behöriga utlysande

5.Styrelsens årsberättelse

6.Revisorns berättelse

7.Fastställande av balansräkning

8.Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

9.Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner

10.Överläggningar och beslut om arbetsprogram för avdelningen för tiden intill kommande årsmöte

11.Fastställande av plan för verksamhetens finansiering innevarande verksamhetsår.

12.Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen jämte ersättare

13.Val av ombud till distriktsstämman enligt distriktsstadgans § 13

14.Ev val av medlemmar av nämnder och övriga funktionärer

15.Val av revisor jämte ersättare

16.Övriga frågor

17.Samkväm

 

§15 DAGORDNING PLANERINGSMÖTE

Vid planeringsmöte fungerar ordinarie ordförande, vice ordförande och sekreterare som presidium. Följande ärenden skall förekomma:

1.Mötet öppnas av ordföranden

2.Redogörelse för erfarenheterna för årets arbete i avdelningen

3.Överläggningar om möjligheterna till utbyggnad av verksamheten

4.Val av planeringskommitté med uppdrag att till årsmötet framlägga förslag till arbetsprogram för kommande arbetsår

5.Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår

6.Val av valberedning jämte sammankallande i denna

7.Samkväm

 

§16 ÖVERKLAGANDE

Medlem samt organ inom avdelningen har rätt att hos styrelsen för distriktet överklaga avdelningsmötets eller styrelsens beslut. Vad styrelsen för distriktet därvid beslutar i ärendet skall gälla. Om medlem, styrelse eller avdelning inte vill låta sig nöja med styrelsens för distriktets beslut, kan detta överklagas hos förbundsstyrelsen. Vad förbundsstyrelsen beslutar i ärendet skall slutgiltigt gälla.

 

§17 STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar skall för att vara giltig antas med två tredjedelar av antalet avgivna röster vid två på varandra med minst tre månaders mellanrum följande förbundsstämmor, varav en ordinarie, eller vid två med minst tre månaders mellanrum hållna avdelningsmöten, varav ett årsmöte. Förslag till ändring skall skriftligen ingivas till respektive styrelse minst två månader före det tillfälle där det först önskas behandlat. Av lokalavdelning beslutad stadgeändring skall för att bliva gällande godkännas av förbundsstyrelsen.

 

§18 UPPLÖSNING

Förslag om avdelningens upplösning får framläggas endast å årsmöte och skall skriftligen ingivas till styrelsen senast tre månader före årsmötet. Avdelningen kan dock icke upplösas, så länge minst 5 medlemmar vägrar godkänna upplösning av avdelningen. Beslut om upplösning måste vidare för att vinna giltighet, bekräftas av ett ytterligare möte, som skall hållas inom tidigast tre månader och senast sex månader, räknat från dagen för årsmötet. Beslutar årsmötet slutgiltigt om avdelningens upplösning skall avdelningens tillgångar överlämnas till distriktet eller om sådant icke finns till förbundet. Om en avdelning årligen ej redovisas minst 5 medlemmar under en period av tre år äger distriktsstyrelsen eller om sådan ej finnes förbundsstyrelsen rätt att upplösa avdelningen samt besluta om tillgångarnas förvaltning.